- bazar s garancí bezkonkurenčních cen a kvalit
  •  

Reklamace

Reklamační řád:
Tento reklamační řád je platný od 01.04.2006 a ruší platnost všech předchozích reklamačních řádů.

Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Agerit s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument přiložen k zásilce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Agerit s r. o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

Pokud zákazník uvede jako kontakt na jeho osobu E-mailovou adresu, bude tato brána jako jedinečná kontaktní adresa zákazníka a komunikace s ním bude probíhat formou E-mailových zpráv, v tomto případě braných jako důvěrné. E-mailové zprávy budou zastupovat formu dopisového psaní a budou takto i brány.

 

 

Garance vrácení peněz

 

Provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, použité a s poškozenou ochranou pečetí.

Podmínky pro vrácení peněz:

  • zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, schopné dalšího prodeje a s neporušenou pečetí
  • odeslat zásilku je nezbytně nutné nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení,
  • ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které chcete vrátit,
  • vracíme peníze pouze za zboží, nikoli za vámi zaplacené zpětné poštovné

         Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Garance vrácení peněz se nevztahuje na zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo speciálně pro jeho osobu (např. elektronické licence na software vystavená přímo na zákazníka), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Délka záruky

 

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba na nové zboží je obecně 24 měsíců*. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě .

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené či zkrácené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

U zkrácené záruční lhůty je záruka dána prodejcem, a to u každého zboží individuálně (pokud není uvedeno jinak, je tato záruční doba 14 dní).

Prodejce nezaručuje opravu zboží po jím dané záruční době, nebo po neuznání reklamace.

* Výjimku může tvořit zboží vyrobené do 31.12.2002 (zákonná lhůta 6 měsíců) a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Výprodej, Repas.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady byly způsobeny před dodáním kupujícímu. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno v Agerit s. r. o. (viz. záruční list – nákupní doklad).

 

Místem pro uplatnění reklamace je Agerit s. r. o., Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad.

 

U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (monitory, PC, tiskárny, atd.) musí kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku, nebo v místě prodávajícího. V  případě reklamace v autorizovaném servisním středisku se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat emailem na adrese reklamace@agerit.cz,

Tel.:547 230 530, Fax: 547 230 601. 

Při reklamaci zboží je nezbytně nutné uvést na zásilce reklamační číslo RMA. Číslo RMA získáte zasláním zprávy na e-mail adresu reklamace@agerit.cz  se subjektem zprávy "Zadost a RMA" . V žádosti o přidělení reklamačního čísla RMA je nutné uvést:

·  číslo faktury s prodejem reklamovaného zboží

·  název reklamovaného zboží

·  podrobný popis závady

Následně Vám bude zpětně na Váš e-mail zasláno přidělené reklamační číslo RMA. Reklamační číslo RMA Vám bude zasláno do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti. Pokud nemáte e-mail, lze RMA přidělit telefonicky. Přidělené reklamační číslo RMA si uschovejte a v případě dotazů na stav vyřízení reklamace toto RMA vždy uvádějte.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - NA VLASTNÍ NÁKLADY  - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně nápisem “REKLAMACE” a  “RMA ČÍSLO”  a musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno zpět na jeho uvedenou adresu. Pokud bude v tomto případě zboží odmítnuto (přepravní službou vráceno prodejci) bude prodejce požadovat po kupujícím ke všem předchozím výše uvedeným poplatkům i poplatek na uskladnění výrobku a to ve výši 50Kč s DPH za jeden den, maximálně však na dobu 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty a nesplacení pohledávek kupujícím, se prodejce obrátí na soud z důvodu neuhrazené pohledávky kupujícím.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Zákazník je srozuměn s tím, že zboží se zárukou kratší než 24 měsíců je použité. Tyto výrobky jsou plně funkční. Neobsahují ovladače ani návod. Drobné vady na vzhledu (prasklinky, oděrky, vybledlé barvy...) nelze vzhledem k charakteru zboží reklamovat.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi a operačními systémy, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného, vadného nebo nelegálního programového vybavení, viry, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, pokud je požadován. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na baterie u použitého zboží (notebooky, pc, ups, apod.)

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál(tonery, optické válce,podavače u tiskáren, atd.)

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
h) provedením zásahu osobou jinou, než pověřenou prodejcem, či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade biosu, firmware, software,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Poškozením se míní:

Základní desky

Spálení
•  spálení konektorů a obvodů, k nimž dochází např. při špatném zasunutí karty nebo paměti do slotu, nebo jejich uvolnění při přepravě PC
•  spálení obvodů periferních zařízení např. při jejich připojování za chodu PC
•  spálení v důsledku zkratu cizím vodivým předmětem, např. zapadlým šroubkem při montáži PC
•  spálení v důsledku vadného zdroje či jiných komponent

Mechanická poškození
• 
pádem nebo špatným zacházením při přepravě
•  poškození konektorů neopatrným zasouváním/vysouváním kabelů, paměťových modulů, procesoru a karet
•  různé vrypy v PCB a mechanické poškození součástek při montáži desky nebo při montáži chladiče procesoru

Procesory

Spálení procesoru
• 
nejčastěji způsobeno slabým chlazením – nevhodný, nefunkční nebo špatně nasazený chladič,
•  nepoužití přiměřeného množství vhodné termální pasty či chladiče s poduškou,
•  neuchlazení při přetaktování,

Příliš mnoho pasty může způsobit zkrat mezi piny, součástkami a můstky na povrchu CPU. V tomto případě očistěte pastu a zkuste procesor znovu.

Nalepené etikety na CPU (vyjma záručních etiket, nalepených při prodeji CPU)

Mechanické poškození CPU může být způsobeno např. při neopatrné montáži chladiče nebo při manipulaci s procesorem. Čím má jádro CPU vyšší hustotu tranzistorů, tím menší poškození jádra způsobuje jeho nefunkčnost. Ztráta záruky se posuzuje dle velikosti poškození a typu procesoru.

Ohnuté piny nejčastěji způsobené neopatrným zacházením nebo montáží procesoru.

Další mechanická poškození způsobená např. při přenášení, nevhodném balení, nebo při neopatrném odstraňování zákaznických etiket. Pro odstraňování etiket doporučujeme před sejmutím mírné zahřátí fénem.

Poznámka: Při nákupu procesorů AMD můžete občas narazit na kusy s nerovnostmi na hranách jader CPU, často zákazníky mylně považované za mechanické poškození. Tyto nerovnosti mohou někdy vzniknout při řezání jader ve výrobě. Dle vyjádření AMD se nejedná o poškození mající vliv na funkčnost, kvalitu a záruku procesoru.

Paměti

Spálené PCB, čipy a piny na socketu paměťového modulu jsou dle vyjádření výrobců způsobovány vnějšími vlivy, a to nejčastěji zkratem v patici základní desky. Příčinou zkratu může být ohnutý pin patice základní desky, zasunutí či vysunutí paměti při zapnutém PC, nesprávně zasunutá paměť, neodborná montáž, apod.

Add-on karty

Spálení pinů konektoru, spálení cest na PCB, nebo spálení součástek mohou být způsobeny zkratem nebo špatným kontaktem ve slotu základní desky. Dále je častou příčinou připojování různých periferií ke kartám za provozu PC. Poškození může být také způsobeno vadným zdrojem nebo základní deskou.

Mechanická poškození jsou nejčastěji způsobena špatným balením při zasílání vadné karty k reklamaci.

Pevné disky

Protržení ochranné pásky způsobené při montáži nebo demontáži disku ve skříni. Po perforaci dojde k vniknutí prachu na povrch ploten. Rada: před montáží/demontáží disku uvolněte šroubky uchycení FDD, jenž stahují plechy.

K ulomení plastové části konektoru nebo ohnutí pinů konektoru a jiným mechanickým poškozením dochází při montáži nebo pádem.

Spálení elektroniky disku - je nejčastěji zapříčiněno vadným zdrojem.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média musí být čitelná.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím(v emailu, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např.počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety....).

 

LCD display

 

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

 

Způsob vyřízení reklamace

 

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové*. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

* U zboží zakoupeného do 31.12.2002 může prodávající ve výjimečných případech zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných, nebo podobných parametrů.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

(Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, můžete se automaticky dostavit na naše servisní oddělení, kde bude Vaše reklamace vyřízena.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Za společnost Agerit s. r. o., Michal Strach,
jednatel společnosti

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627
a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb.,
dále zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb.

 

 


Doporučujeme
FSC B17DL - 17" crt monitor - AKCE !!! FSC B17DL - 17" crt monitor - AKCE !!!

Repasovaný CRT 17" monitor v lepší kvalitě. Další informace: splňuje normy TCO99, TUV. AKCE !!! Původní cena 990 Kč bez DPH

Cena: 699 Kč